5. Kyu, Blauer Gürtel

(Wartezeit: 3 Monate, Kinder: 5 Monate)

Kihon:

1. ZK => 5 x Kizami-Zuki (YA) / Oi-Zuki (aus Kamae, Wendung)

2. ZK => 5 x Gyaku-Zuki (im Stand) / v Gyaku-Zuki (mit Schritt)

3. ZK <= 5 x Age-Uke / Gyaku-Age-Empi (Wendung)

4. ZK <= 5 x Gedan-Barai / Gyaku-Mawashi-Empi (Wendung)

5. KK <= 5 x Morote-Uchi-Ude-Uke / ZK Gyaku-Zuki

6. KK => 5 x Shuto-Uke / ZK Gyaku-Shuto-Uchi Jodan (Wendung)

7. ZK => 5 x Mae-Ashi-Geri / v Mawashi-Geri (aus Kamae)

8. ZK <= 5 x Ushiro-Geri im Rückwärtsgehen ohne Drehung

Kata: Heian Yondan

Kumite: Kaeshi Kumite

Tori (Angreifer) Uke (Verteidiger)
Ausgangsstellung Kamae Kamae
1. Bewegung Schrittbewegung vorwärts Schrittbewegung zurück
Ablauf Ausgangsstellung L V:
1 x Jodan-Zuki(vor) Age Uke (zurück)/Gyaku-ZukiAusgangsstellung L V:
1 x Chudan-Zuki(vor)Soto-Ude Uke (zurück)/Gyaka-Zuki

Ausgangsstellung L V:
1 x Mae-Geri (vor)Gedan Nagashi-Uke (zurück)/Gyaku-Zuki

Ausgangsstellung L V:
1 x Age-Uke (zurück)
Jodan-Zuki (vor)Ausgangsstellung L V:
1 x Soto-Ude-Uke (zurück)
Chudan-Zuki (vor)

Ausgangsstellung L V:
1 x Gedan Nagashi-Uke (zurück)
Mae-Geri (vor)